Existe en plusieurs dimensions : 300x300 : 1295 euros 400x300 : 1395 euros 400x400 : 1515 euros 500x300 : 1675 euros 500x400 : 1799 euros 600x300 : 1779 euros 600x400 : 1925 euros